ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیش خوار

لغت‌نامه دهخدا

بیش خوار. [ خوا/خا ] (نف مرکب )اکول . گلوبنده . پرخوار. مقابل اندک خور :
من از تو بهمت توانگرترم
که تو بیش خواری من اندک خورم .

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ