ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیشداد

لغت‌نامه دهخدا

بیشداد. (ص مرکب ) که در داد و عدل سابق است :
ز کاووس و کیخسرو و کیقباد
تویی بیشدادی به از پیشداد.

نظامی .


رجوع به پیشداد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ