ترجمه مقاله

بکراهی

لغت‌نامه دهخدا

بکراهی . [ ب َ ] (اِ) بکرایی . بکرهی . بکروی . میوه ایست . رجوع به بکرایی شود.
ترجمه مقاله