ترجمه مقاله

بوسیده

لغت‌نامه دهخدا

بوسیده . [ دَ / دِ ] (ن مف ) کسی که او را بوسیده باشند. (فرهنگ فارسی معین ). || کهنه و فرسوده و مندرس و در اصل ببای فارسی است و به بای عربی شهرت گرفته . (غیاث ) (آنندراج ). رجوع به پوسیده شود.
ترجمه مقاله