ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوسه افشان گشتن

لغت‌نامه دهخدا

بوسه افشان گشتن . [ س َ / س ِ اَ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) بوسه زدن . غرق بوسه کردن :
بوسه افشان گشت بر استاد او
که مرا بهر خدا افسانه گو.

مولوی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ