ترجمه مقاله

بوده

لغت‌نامه دهخدا

بوده . [ دَ / دِ ] (ن مف / نف ) وجودداشته و هستی داشته . (ناظم الاطباء).وجودداشته . موجود. (فرهنگ فارسی معین ) :
ای به ازل بوده و نابوده ما
وی به ابد مانده و فرسوده ما.

نظامی .


ورای همه بوده ای بود او
همه رشته ٔ گوهرآمود او.

نظامی .


|| واقعشده . حادث گشته . (فرهنگ فارسی معین ). شده وگشته . (شرفنامه ٔ منیری ) (آنندراج ).
ترجمه مقاله