ترجمه مقاله

بوده نان

لغت‌نامه دهخدا

بوده نان . [ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) نانی که خمیر آن برنیامده باشد و مدت چهل روز آنرا درآفتاب خشک کرده باشند. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس ).
ترجمه مقاله