ترجمه مقاله

به

لغت‌نامه دهخدا

به . [ ب َ ه ه ](ع مص ) خداوند مرتبه و جاه شدن ، نزدیک سلطان . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله