ترجمه مقاله

بهیم

لغت‌نامه دهخدا

بهیم . [ ب َ ] (اِخ ) نام یکی از رایان هنداست . (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) :
همیشه رای بهیم اندر آن مقیم بدی
نشسته ایمن و دل پرنشاط و ناز و بطر.

فرخی .


چو نهر واله که اندر دیار هند بهیم
بنهر واله همی کرد بر شهان مفخر.

فرخی .


حصار کندهه را از بهیم خالی کرد
بهیم را بجهان آن حصار بود مفر.

فرخی .


بدار ملک خود آورد تخت و تاج بهیم
ز سیم خام چو بتخانه پرنگار و صور.

عنصری .


ترجمه مقاله