ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بنفسج الکلاب

لغت‌نامه دهخدا

بنفسج الکلاب . [ ب َ ن َ س َ جُل ْ ک ِ ] (ع اِ مرکب ) شابانج . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). بنک بفارسی قنب است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ