ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بنت عمیس

لغت‌نامه دهخدا

بنت عمیس . [ ب ِ ت ُ ع ُم َ ] (اِخ ) رجوع به اسماء بنت عمیس الخثعمیه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ