ترجمه مقاله

بنت عمران

لغت‌نامه دهخدا

بنت عمران . [ ب ِ ت ُ ع ِ ] (اِخ ) مریم . مادر عیسی :
پوشیده آستین را بر چهره بنت عمران
بوسیده آستان را صد بار ابن وائل .

سلمان .


ترجمه مقاله