ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلور

لغت‌نامه دهخدا

بلور. [ ] (اِخ ) (جزیره ٔ ...) جزایر کی به این کوره ٔ قباد خوره رود، جزیره ٔ هنگام ، جزیره ٔ خارک ، جزیره ٔ رم ، جزیره ٔ بلور. (فارسنامه ٔ ابن بلخی ص 150).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ