ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلعمی

لغت‌نامه دهخدا

بلعمی . [ ب َ ع َ ] (اِخ )لقب ابوالفضل محمدبن عبداﷲ، وزیر سامانیان است . وی ممدوح رودکی شاعر نیز بوده است . رجوع به ابوالفضل درردیف خود و مآخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی ج 7 ص 139. الانساب سمعانی ص 90. ابن الاثیر ج 8 ص 122. معجم البلدان ذیل ماده ٔ بلعم . اللباب ج 1 ص 141. شذرات الذهب . کشف الظنون . احوال و اشعار رودکی تألیف سعید نفیسی ص 504. مقدمه ٔ تاریخ بلعمی چ وزارت فرهنگ :
یک صف میران و بلعمی بنشسته
یک صف حران و پیر صالح دهقان .

رودکی .


صدیک از آنکه تو به کمین شاعری دهی
از بلعمی به عمری نگرفت رودکی .

سوزنی


قیمت عیار را هم فام کرد از دیگری
بلعمی عیاروار از رودکی بفکند فام .

سوزنی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ