ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلعمان

لغت‌نامه دهخدا

بلعمان . [ ب َ ع َ ] (اِخ ) قریه ای است از قرای مرو و گروهی ابوالفضل بلعمی را بدانجا منسوب دانسته اند. (از الانساب سمعانی ). و رجوع به بلعم و ابوالفضل بلعمی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ