ترجمه مقاله

بقرا

لغت‌نامه دهخدا

بقرا. [ ب ُ ] (اِخ ) نام پادشاه خوارزم . (مؤید الفضلاء). رجوع به بغرا شود.
ترجمه مقاله