ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بطن الرمه

لغت‌نامه دهخدا

بطن الرمه . [ ب َنُرْ رُ م ْ م َ / رُ م َ ] (اِخ ) وادی معروفی است در عالیه ٔ نجد. (از معجم البلدان ). و امام حسین (ع ) همچنان بجانب کوفه طی مسافت نموده چون ببطن الرمه رسید... (حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 46). و رجوع به رمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ