ترجمه مقاله

بطلمیوس چهاردهم

لغت‌نامه دهخدا

بطلمیوس چهاردهم . [ ب َ ل َ س ِ چ َ دَ هَُ ] (اِخ ) سزاریون . قیصریون . سزاریون پسر قیصر بود. از 42 تا 30 ق .م . در مصر سلطنت کرد. (ناظم الاطباء). نام پادشاه چهاردهم از بطالسه و ملقب به سزاریون یا قیصریون بود. فرزند نامشروع قیصر و کلئوپاتر بود و در 42 ق .م . از طرف حکومت روم به پادشاهی مصر نشانده شد و سپس بلقب خشک و خالی پادشاهی قناعت نمود و بدست اکتاویوس (اوگوست ) پس از فتح اکتیوم کشته شد و حکومت بطالسه ٔ مصر منقرض گردید.
ترجمه مقاله