ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بشک شدن

لغت‌نامه دهخدا

بشک شدن . [ ب ِ ش َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) ارتیاب . (تاج المصادر بیهقی ) (ترجمان القرآن ). امتراء. (منتهی الارب ) (تاج المصادر بیهقی ) (ترجمان القرآن ). تماری . (ترجمان القرآن ) (منتهی الارب ). به تردید و دودلی افتادن . رجوع به شک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ