ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بشنجه زن

لغت‌نامه دهخدا

بشنجه زن . [ ب ِ ش َ / ش ِ ج َ / ج ِ زَ ] (نف مرکب ) پشنجه زن . آنکه بشنجه بکار برد. مِرطَم . مِرَّشَه جولاهکی . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به بشنجه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ