ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بشته

لغت‌نامه دهخدا

بشته . [ ب َ ت َ / ت ِ ] (اِ) حریر منقش . (از اوبهی ) . رجوع به بسته در معنی حریر منقش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ