ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسیجیدن

لغت‌نامه دهخدا

بسیجیدن . [ ب َ دَ ] (مص ) بسیچیدن . پسیچیدن . کارها را آراسته و مهیاو آماده کردن . (برهان ). کارسازی کردن و استعداد نمودن . (برهان : بسیجد) (از ناظم الاطباء). ساختن کاری باشد. (لغت فرس اسدی ) (از آنندراج ). بسغدن . (صحاح الفرس ). تهیه و کارسازی کردن . (فرهنگ نظام ). آراستن . (مؤید الفضلاء). تدارک کردن . حاضر کردن . آمادن . خود را حاضر نمودن . بیاسغدن . آسغدن . از پیش حاضر کردن . تهیه دیدن . و رجوع به بسیچیدن و بسیجیدن شود :
بدان ای جهاندار، کاسفندیار
بسیچید همی رزم را روی کار.

دقیقی .


کنونست هنگام کین خواستن
بباید بسیچید و آراستن .

دقیقی .


که خسرو بسیچیدش آراستن
همی رفت خواهد به کین خواستن .

دقیقی .


کنون رزم گردان بسیچد همی
سر از رای تدبیر پیچد همی .

دقیقی (از سروری ).


ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ
همه دانش و داد دادن بسیچ .

فردوسی .


میاسا ز رفتن شب و روز هیچ
به هر منزلی اسب دیگر بسیچ .

فردوسی .


بباید بسیچید ما را بجنگ
شتاب آوریدن بجای درنگ .

فردوسی .


بفرمود پس دادگر شهریار
بسیجیدن آیین آن روزگار.

فردوسی .


تیز شد عشق و در دلش پیچید
جز غریو و غرنگ نبسیجید.

عنصری .


بباید بسیچید این کار را
پذیره شدن رزم و پیکار را.

لبیبی (از سروری و فرهنگ نظام ).


امیر ماتم داشتن بسیجید. (تاریخ بیهقی ). باغ خرمک را جامه افکندند و نزل ساختند و استقبال را بسیجیدند.(تاریخ بیهقی ).
کنون بودنی بود مندیش هیچ
امید بهی دار و رامش بسیج .

اسدی (گرشاسب نامه ).


به زنهاریان رنج منمای هیچ
بهرکار در داد و خوبی بسیچ .

اسدی (گرشاسب نامه ).


برآشفت و گفتش تو لشکر بسیچ
ز پیکار گرشاسب مندیش هیچ .

اسدی (گرشاسب نامه ).


ببسیج مر آن معدن بقارا
کاین جای فنا را بسی وفا نیست .

ناصرخسرو.


جنگ را می بسیجد [ شتر به ] . (کلیله و دمنه ).
مرگ را در سرای پیچاپیچ
پیش تا سایه افکند بپسیچ .

سنایی .


بسیچید بر خدمت شهریار
بسی چربی آوردبا او بکار.

نظامی .


اگر هوشمندی ره حق بسیچ
ز تعلیم و تنبیه کردن مپیچ .

نزاری قهستانی (دستورنامه ص 73).


|| قصد و آهنگ و اراده نمودن . (از برهان ) (ناظم الاطباء). قصد و اراده و آهنگ کردن . (آنندراج ). آهنگ و قصد. (شرفنامه ٔمنیری ). قصد نمودن . (فرهنگ نظام ). قصد و آهنگ کردن .(مؤید الفضلاء). اراده کردن . (غیاث ). ساز کاری کردن . (سروری ). || ساز سفر نمودن . (برهان ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). ساز راه و سفر تدارک دیدن . مجهز شدن برای سفر :
ابر شاه کرد آفرین و برفت [ رستم ]
ره سیستان را بسیچید تفت .

فردوسی .


وزان پس بسیچید بیژن براه
کمربست و بنهاد برسر کلاه .

فردوسی .


به نیروی یزدان سر ماه را
بسیجیم یکسر همه راه را.

فردوسی .


- بسیجیدن ساز ره یا راه ، بسیجیدن زاد، بسیجیدن رفتن ؛ برای سفر مهیا شدن . ساز سفر فراهم کردن . اعداد :
گفت خیز اکنون و ساز ره بسیچ
رفت بایدت ای پسر مَمْغَز تو هیچ .

رودکی .


چون بره باشم ، باشم به غم خانه و شهر
چون به شهر آیم باشم به بسیجیدن راه .

فرخی .


تو درگاه شاهان ندیدستی ایچ
شنو پند، پس کار رفتن بسیچ .

اسدی (گرشاسب نامه ).


سپهبد چو پندش سراسر شنود
برفت او و ره را بسیجید زود.

اسدی .


ببسیج هلا زاد و کم نباید
از یک تنه گربیشتر نباشد.

ناصرخسرو.


به هرجا که رفتن بسیچیده ام
سر از داور و داد نپیچیده ام .

نظامی .


یاری که نه راه خود بسیجد
از پیچش کار خور بپیچد.

نظامی .


|| به مجاز، تدبیر کردن . (ناظم الاطباء). اندیشیدن . اراده کردن . (غیاث ) :
تو بی رنج را رنج منمای هیچ
همه مردی و داد دادن بسیچ .

فردوسی .


نمانده است بااو مرا تاب هیچ
برو رای زن آشتی را بسیچ .

فردوسی .


بگفت ستاره شمر مگرو ایچ
خرد گیر و کار سیاوش بسیچ .

فردوسی .


من دل بتوسپردم تا شغل من بسیجی
زان دل بتو سپردم تا شغل من گزاری .

منوچهری .


نوشتکین ولوالجی اگر بد کرد خود بسیجید آن راه بدرا، و دید آنچه کرد. (تاریخ بیهقی ).
عدیل تو شمس حسامست و چون وی
تو نیکو پسندی تو نیکو بسیچی .

سوزنی .


و بر مبادرت و دریافتن مصلحت ایشانرا بسیجیدن واجب داشت . (جهانگشای جوینی ). || سامان کردن . (برهان ) (آنندراج ). سامان دادن . || پوشیدن ساز جنگ . || انجام دادن . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ