ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسودنی

لغت‌نامه دهخدا

بسودنی . [ ب َ / ب ِ دَ ] (ص لیاقت ) لمس کردنی . قابل و درخور لمس . ملموس .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ