ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بزغاله ٔ فلک

لغت‌نامه دهخدا

بزغاله ٔ فلک . [ ب ُ ل َ / ل ِ ی ِ ف َ ل َ ] (اِخ ) کنایه از برج جدی است . (برهان ) (آنندراج ). و رجوع به بزغاله شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ