ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بزاریدن

لغت‌نامه دهخدا

بزاریدن . [ ب ُ دَ ] (مص ) گداختن و ذوب کردن . (ناظم الاطباء). در آنندراج بزازیدن آمده است و ظاهراً صورت صحیح کلمه هم همین باشد زیرا مصدر دیگر آن بزاختن است . رجوع به بزاختن و بزازیدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ