ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برگماریدن

لغت‌نامه دهخدا

برگماریدن . [ ب َ گ ُ دَ ] (مص مرکب ) برگماردن . رجوع به برگماردن و برگماشتن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ