ترجمه مقاله

برگردنده

لغت‌نامه دهخدا

برگردنده . [ ب َ گ َ دَ دَ / دِ ] (نف مرکب ) بازپس آینده . مراجعت کننده . (فرهنگ فارسی معین ). عَکوم . کرّار. ماصِع. مأنل . مِکَرّ: عَنود؛ برگردنده از راه . قَلوب ؛ بسیار برگردنده . کُلُط؛ برگردنده از خرمی و شادی . (از منتهی الارب ). || انتقال یابنده (به حالی ). || تغییریابنده . || واژگون شونده . (فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقاله