ترجمه مقاله

برچسب زدن

لغت‌نامه دهخدا

برچسب زدن . [ ب َ چ َ زَ دَ ] (مص مرکب ) چسباندن و ملصق ساختن برچسب و اتیکت روی شیشه ٔ مشروب و دوا و جز آن .
ترجمه مقاله