ترجمه مقاله

برطاش

لغت‌نامه دهخدا

برطاش . [ ب ُ ] (اِخ ) برطاس . برتاس . (شرفنامه ٔ منیری ). رجوع به برطاس شود.
ترجمه مقاله