ترجمه مقاله

برطاش

لغت‌نامه دهخدا

برطاش . [ ب ُ ] (ص ) فرومایه . (شرفنامه ٔ منیری ). || ناقص . (شرفنامه ٔ منیری ).
ترجمه مقاله