ترجمه مقاله

بدرالدین حسنویه

لغت‌نامه دهخدا

بدرالدین حسنویه . [ ب َ رُدْ دی ن ِح َ ن َ وَی ْ ه ْ ] (اِخ ) رجوع به بدربن حسنویه شود.
ترجمه مقاله