ترجمه مقاله

بخش پذیری

لغت‌نامه دهخدا

بخش پذیری . [ ب َ پ َ ] (حامص مرکب ) قابلیت قسمت .
ترجمه مقاله