ترجمه مقاله

بحران

لغت‌نامه دهخدا

بحران . [ ب ُ ] (اِخ ) لغتی است در بَحران . || موضعی به ناحیه فرع حجاز. (منتهی الارب ) :
سپاهی ز رومی و از پارسی
ز بحران و از کردو از قادسی .

فردوسی .


و رجوع به بحرین شود.
ترجمه مقاله