ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بتماری

لغت‌نامه دهخدا

بتماری . [ ب َ ت ِم ْ ما ] (ص نسبی ) منسوب به بتمار از قرای نهروان بغداد. (از انساب سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ