ترجمه مقاله

بتقریب

لغت‌نامه دهخدا

بتقریب . [ ب ِ ت َ ] (ق مرکب ) تقریباً. (ناظم الاطباء). || با حرکت تقریب که نوعی است از حرکات اسب . رجوع به تقریب شود :
همی راندم فرس را من بتقریب
چو انگشتان مرد ارغنون زن .

منوچهری .


ترجمه مقاله