ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باهلی

لغت‌نامه دهخدا

باهلی . [ هَِ ] (اِخ ) سلمان بن ربیعة باهلی . او را سلمان الخیل گفتندی جهت آنکه خلیفه عمر خطاب او را والی اسبان بیت المال کرده بود. پس قضای عراق داد و در جنگ ترکستان در عهد عثمان شهید شد. بعضی گویند او از تابعان بود. (از تاریخ گزیده ص 227 و 248).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ