ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بامیمنت

لغت‌نامه دهخدا

بامیمنت . [ م َ م َ ن َ ] (ص مرکب ) که میمنت داشته باشد. میمون . مبارک . فرخنده . فرخنده پی . و رجوع به میمنت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ