ترجمه مقاله

بامری

لغت‌نامه دهخدا

بامری . [ م ِ ] (اِخ ) نام طایفه ای از طوایف بلوچستان ناحیه بمپور و مرکب از300 خانوار است . (از جغرافیایی سیاسی کیهان ص 99).
ترجمه مقاله