ترجمه مقاله

باغ نباتات

لغت‌نامه دهخدا

باغ نباتات . [ غ ِ ن َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) باغ نمونه که در آن انواع نباتات و رستنی ها برای مطالعات علمی و کشاورزی کاشته شود.
ترجمه مقاله