ترجمه مقاله

باشیده

لغت‌نامه دهخدا

باشیده . [ دَ / دِ ] (ن مف ) بوده . || مقیم . سکونت کرده . متوقف . منزل گزیده : مردی بود از عرب ببخارا باشیده ، و مردی مبارز بود و مذهب شیعه داشتی . (تاریخ بخارای نرشخی ص 73).
ترجمه مقاله