ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باسیل

لغت‌نامه دهخدا

باسیل . (فرانسوی ، اِ) باسیلها عبارتند از میکربهائی که اندکی درازند و ممکن است دارای تاژکهای گوناگون باشند مانند باسیل «امیلوباکتر» و باسیل سیاه زخم . (گیاه شناسی گل گلاب ص 134). و رجوع به باکتریها و کلمه ٔ میکرب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ