ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باسیل ترمو

لغت‌نامه دهخدا

باسیل ترمو. [ ت ِ م ُ ] (فرانسوی ، اِ مرکب ) یکی از انواع باکتریهاست که بشدت اکسیژن را میگیرد. چون مقداری از آن را در یک قطره آب بر روی شیشه ای بگذارند و رشته ٔ جلبکی سبز نیز در آن قرار دهند همینکه شیشه را در روشنایی ببرند باسیل ها در اطراف رشته ٔ جلبک جمع میشوند و چون آنرا در تاریکی ببرند در تمام قسمت های قطره ٔ آب ، یکنواخت پراکنده میشوند زیرا در روشنائی از جلبک اکسیژن خارج میشود و باسیلها را بسوی خود میکشد. رجوع به گیاه شناسی گل گلاب ص 74 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ