ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باسیلاریوفیت

لغت‌نامه دهخدا

باسیلاریوفیت . (فرانسوی ، اِ) یکی از نه شاخه ٔ اصلی تقسیم بندی نباتات که توسط وتشتاین صورت گرفته است . رجوع به گیاه شناسی ثابتی ص 193 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ