ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باسل

لغت‌نامه دهخدا

باسل . [ س ِ ] (اِخ ) ابن ضبة وضبةبن ادبن بن طابخةبن الیاس را سه فرزند بود: سعد وسُعَید و باسل . سعید به قتل رسید و جانشینی نداشت واما باسل به سرزمین دیلم پناه برد و در آنجا با زنی از مردم عجم ازدواج کرد و مردم دیلم از نسل اویند وگفته میشود که باسل بن ضبة ابوالدیلم بوده است . و ابن بحیر در اشاره به همین نکته گفته است :
زعمتم بان الهند اولاد خندف
و بینکم قُربی و بین البرابر
و دیلم من نسل ابن ضبةَباسل
و برجان َ من اولاد عمروبن عامر.
از اولاد سعدبن ضبة نیز خاندانهایی نام برده شده است . رجوع شود به عقدالفرید ج 3 ص 291.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ