ترجمه مقاله

بارمند

لغت‌نامه دهخدا

بارمند. [ م َ ] (ص مرکب ) باردار. دارای بار.
ترجمه مقاله