ترجمه مقاله

بارطین

لغت‌نامه دهخدا

بارطین . (اِخ ) نام قصبه ای است مرکز قضا در سنجاق بولی از ولایت قسطمونی ، در 14 هزارگزی شمال ساحل بحر اسود در کنار یسار یعنی در مغرب نهر بارطین ، واقع است و نهر دیگر موسوم به «قوجاناز» از طرف مغرب قصبه روان میشود، و در جنوب بارطین بهم می پیوندند. این قصبه در 120 هزارگزی شمال شرقی بولی ، و 140 هزارگزی شمال غربی شهر قسطمونی در 41 درجه و 33 دقیقه و 52 ثانیه ٔ عرض شمالی و 29 درجه و 53 دقیقه و 44 ثانیه ٔ طول شرقی واقع گشته . کشتیهایی به وزن متوسط در این نهر آمد و شد کرده و از این رو وضع اسکله به خود گرفته و تجارت پررونقی دارد. از بارطین و زعفرانبولی جاده ٔ شوسه ای احداث وسبب سهولت تجارت شده است . (از قاموس الاعلام ترکی ج 2). رجوع به لغات تاریخیه و جغرافیه ٔ ترکی ج 2 شود.
ترجمه مقاله