ترجمه مقاله

بارتاس

لغت‌نامه دهخدا

بارتاس . (اِخ ) دو بارتاس (گیوم ). نام شاعر فرانسوی است متولد در من فور نزدیک اوش (1544 - 1590 م .). مؤلف «هفته » یا «آفرینش جهان » که از کتاب مقدس ملهم است .
ترجمه مقاله