ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باربو

لغت‌نامه دهخدا

باربو. [ ب ُ ] (فرانسوی ، اِ) باربیون . نوعی ماهی از انواع سیپرینیده که در آبهای شیرین زندگی میکند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ