ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بارابی

لغت‌نامه دهخدا

بارابی .(اِخ ) ابوزکریا یحیی بن احمد ادیب بارابی ، منسوب به باراب یا فاراب . یکی از پیشوایان متتبع در لغت . وی کتاب المصادر را در لغت تألیف کرده است و از ابوعبدالرحمن عبداﷲبن عبیداﷲبن شُریح بخاری حدیث کرد و حسن بن منصور مقری ... از وی روایت دارد. (از انساب سمعانی ). رجوع به بارانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ