ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باب المشاوره

لغت‌نامه دهخدا

باب المشاوره . [ بُل ْ م ُ وَ رَ ] (اِخ ) یکی ازچهار در دیوار شمالی مسجد حرام (مکه معظمه ) : .... و چون از آن باب الندوه بگذری باب المشاوره است به یک طاق . (سفرنامه ٔ ناصرخسرو چ برلین ص 106).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ